Regulamin pobytu w apartamencie

Niniejszy regulamin określa zasady pobytu w apartamencie osób, które przebywają tam na podstawie dokonanej rezerwacji noclegu. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich przebywających w apartamencie osób bez względu na to, czy były one osobą dokonującą rezerwacji. Osoby te w regulaminie określane są jako „Gość”. Za wszelkie zobowiązania finansowe powstałe w wyniku pobytu Gości w apartamencie, w przypadku niemożności lub znaczących utrudnień w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za powstanie tych zobowiązań, odpowiada osoba rezerwująca nocleg.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 13:00 do 10:00 dnia następnego.
 2. Rezerwacji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 (bez wcześniejszych uzgodnień z recepcją) jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą według obowiązującego cennika.
 4. Osoba rezerwująca nie może podnajmować pokoju innym osobom, alemoże korzystać z niego wraz z zaproszonymi przez siebie osobami. Oczywiście osoba rezerwująca może przekazać Rezerwację innej osobie po uzgodnieniu telefonicznym z właścicielem Apartamentu. Oczywiście zapewniamy najwyższą dyskrecję.
 5. Goście są proszeni o takie zachowanie, by w żaden sposób nie zakłócać spokojnego pobytu pozostałych mieszkańców budynku, w szczególności w godzinach ciszy nocnej (22 – 7). W wypadku naruszenia tego obowiązku przez określoną osobę zostaną zastosowane wobec niej następujące kroki:
  1/ zwrócenie uwagi przez portiera

2/ interwencja służb porządkowych
3/ usunięcie z apartamentu osoby naruszającej regulamin z odmową świadczenia usług (w przypadku kiedy podjęte uprzednio kroki 1 i 2 są niewystarczające)
4/ obciążenie wartością ewentualnych roszczeń odszkodowawczych (związanych z zakłócaniem spokoju – ciszy nocnej) mieszkańców budynku.

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Goście powinni zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach hotelu nie wolno używać: grzałek, urządzeń elektrycznych i innych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek, zasilaczy RTV i komputerowych.
 3. W apartamencie (oraz wewnątrz budynku) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony kosztem ewentualnego odświeżenia pokoju (950,00 PLN).
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić DirtyRoom o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Gość korzysta z wyposażenia apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Gościa lub osób trzecich odwiedzających go.. Za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Gościa uznaje się w szczególności szkody wynikłe z korzystania z pokoju i jego wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel apartamentu może odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela apartamentu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenia apartamentu.
 8. Właściciel apartamentu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin apartamentu, albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie apartamentu.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na jego żądanie i koszt na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, właściciel apartamentu przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego lub zniszczy je.
 10. Rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 11. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Katarzynę Rodek dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Rodek NIP 5241774645
 12. Kontakt z administratorem ma miejsce poprzez dane kontaktowe wskazane poniżej.

Mailowo: kontakt@dirtyroom.pl lub telefonicznie +48 798 956 644

Data modyfikacji:10/08/2020